Dilluns a divendres de 8h a 14h

ACLARIMENT SOBRE ELS DOCUMENTS REQUERITS PER A LA INSCRIPCIÓ ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Es recorda que la presentació de sol·licituds haurà d’anar acompanyada per la documentació següent:

– DNI, passaport o document d’identificació equivalent

– Titulació d’accés, si és el cas

– Declaració responsable prevista a l’Annex I (adjunt a les bases generals)

– Model específic de sol·licitud d’admissió al procés de selecció previst en l’Annex II (adjunt a les bases específiques com Annex I)

– Model d’autobaremació previst a l’Annex III (adjunt a les bases específiques)

– Documents que acrediten els mèrits al·legats

– Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (Caixabank BIC CAIXESBBXXX.- IBAN ES55 2100 7827 4613 0007 9357), especificant el nom i cognoms, DNI i plaça a la qual es presenta. No és suficient el pagament de la taxa si no es facilita el resguard.

La instància es dirigirà a l’alcaldessa-presidenta de l’ajuntament, en el termini de vint (20) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les presents bases al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), Disposició 21933 del BOE núm. 307 de 2022, és a dir del 26 de desembre al 23 de gener, tots dos inclusivament.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido