Dilluns a divendres de 8h a 14h

APROVACIÓ DE NOVES ORDENANCES A L’AJUNTAMENT

D’acord amb la proposta continguda en el Pla de Modernització i Transparència de l’Ajuntament de Xeresa, aprovat per unanimitat dels membres de la Corporació en la sessió del Ple celebrada el 27 de juliol de 2022, el passat mes d’octubre a la sessió plenària de 26 d’octubre de 2022, l’Ajuntament de Xeresa va aprovar una sèrie de normes i reglaments municipals. Els textos íntegres van ser publicats al BOP. A continuació poden descarregar els anuncis de l’Ajuntament al BOP sobre l’aprovació definitiva de cadascuna i els textos íntegres.

Pots veure el vídeo del plenari de la sessió de 26 d’octubre de 2022.

 

 

   • Ordenança d’Administració Electrònica

  La present Ordenança té per objecte la regulació de l’ús dels mitjans electrònics en l’Ajuntament de Xeresa, amb subjecció a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i al Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

  Estableix els Canals d’assistència per a facilitar als ciutadans als serveis electrònics, com la seu electrònica, el correu electrònic, el registre electrònic, les xarxes socials o els serveis de cita prèvia que s’està implementant. Es podrà accedir fàcilment al portal de transparència, al perfil del contractant, al tauler d’edictes, i altres portals destacats.

  DESCARREGA ACÍ L’ORDENANÇA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (BOP NÚM. 3 DE 04.01.2023)

   

    • Ordenança General de Subvencions

   Aquesta Ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Xeresa, així com els principals aspectes pel que fa a la gestió, reintegrament i control financer de subvencions.

   Preveu l’aprovació d’un Pla Estratègic de Subvencions, com a document de planificació plurianual amb la finalitat de fomentar activitats d’utilitat pública o interés social.

   DESCARREGA ACÍ L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS (BOP NÚM. 250 DE 30.12.2022)

    

     • Ordenança Reguladora sobre Transparència i Accés a la Informació Pública

    La present Ordenança té per objecte garantir, la transparència i el dret de lliure accés a la informació pública, entés com el dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i veraç sobre l’activitat pública; el dret a la seua reutilització, així com establir les conseqüències derivades del seu incompliment.

    Les matèries que són objecte de publicitat activa al Portal de Transparència són les següents:
    1- Informació institucional, organitzativa i de planificació.
    2- Informació de rellevància jurídica i patrimonial.
    3- Contractes, convenis i subvencions
    4- Recursos Humans i ocupació pública
    5- Informació Econòmica i pressupostària
    6- Urbanisme i medi ambient
    7- Informació de serveis públics i participació ciutadana

    DESCARREGA ACÍ L’ORDENANÇA REGULADORA SOBRE TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (BOP NÚM. 250 DE 30.12.2022)

     

    Així com la modificació total del:

      • Reglament Orgànic Municipal

     El Reglament té per objecte regular l’organització i el règim de funcionament dels Òrgans de Govern i Administració d’aquest Municipi. Una de les novetats introduïdes és la regulació del funcionament per mitjans electrònics de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament. La matèria de participació ciutadana es desenvoluparà per un Reglament Orgànic específic.

     DESCARREGA ACÍ LA MODIFICACIÓ TOTAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (BOP NÚM. 250 DE 30.12.2022)

      

      

     Comparteix

     Notícies recents

     Segueix-nos

     Ir al contenido