Dilluns a divendres de 8h a 14h

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023

El Ple de l’Ajuntament de Xeresa, en sessió extraordinària celebrada en data
05 de desembre de 2022
, va aprovar definitivament el Pressupost General de
l’exercici 2023, les bases d’execució i la plantilla de personal funcionari, laboral i
d’activitat temporal I/o dedicació parcial laborals. En compliment del que disposa
l’article 169 del TRLRHL, es publica el pressupost resumit per capítols i la plantilla de
personal, havent-se publicat l’anunci d’aprovació definitiva al BOP nº 19de 27/01/2023.

ENTRA A L’ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA AL BOP

PRESSUPOST DE DESPESES:

            En matèria de personal, s’han consignat crèdits suficients per a fer front a les nòmines i quotes socials del personal pertanyent a esta Corporació, tal i com es recull en l’annex de personal.

            En matèria de despeses en béns corrents i serveis, han sigut consignats els crèdits necessaris per a afrontar les obligacions ordinàries exigibles durant l’exercici.

            En el Capítol III s’ha consignat quantitat suficient per al pagament de despeses per manteniment de comptes i altres comissions bancàries i interessos dels préstecs.

            En el Capítol IV, s’ha consignat la quantitat necessària per a atendre el cost dels serveis mancomunats, així com per a l’atorgament de subvencions a les diverses entitats i associacions.

En relació amb les despeses de capital, s’ha previst en les partides corresponent del Capítol VI, les inversions reflectides en l’annex d’Inversions per a aquest exercici.

            En el Capítol IX s’ha consignat quantitat suficient per al pagament de despeses per l’amortització de les operacions de préstec en vigor.

En general, les principals modificacions introduïdes en les partides del pressupost de despeses per al 2023, en relació amb l’exercici anterior són, resumides per capítols, les següents:

CAPÍTOL 1 La despesa de personal ascendeix a 962.541,- euros, contemplant l’Annex de Personal els diferents conceptes retributius del personal al servei de l’Ajuntament amb les retribucions establides per a l’exercici 2022. A més d’açò, en el capítol I de l’estat de despeses, s’ha realitzat una consignació addicional del 3,50 % destinada a finançar eventuals increments per a l’exercici 2023. En tot cas, les retribucions, quedaran determinades per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que s’aprove per a l’exercici. S’inclou una pujada del complement de destí en aquells llocs que estaven sota mínim del II Acord Marc de la Mancomunitat de la Safor

CAPÍTOL 2. El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents en l’Ajuntament de Xeresa poden considerar-se suficients per a atendre les obligacions exigibles a la Corporació i ascendeixen a 869.650,- euros.

            CAPÍTOL 3. Per import de 11.986,- euros, les despeses financers arreplegades en este Capítol es refereixen al pagament de despeses per manteniment de comptes i altres comissions bancàries, i  als interessos per les operacions de crèdit a llarg termini.  .

CAPÍTOL 4. Les transferènciescorrents comprenen els crèdits per aportacions de l’Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions corrents, com les subvencions. Ascendeixen a 63.200,- euros.

CAPÍTOL 5. S’ha realitzat una dotació de 20.000,- euros al Fons de Contingència destinada a finançar despeses sobrevingudes en l’exercici 2023.

CAPÍTOL 6. S’han consignat en l’Estat de Despeses del Pressupost de 2023 inversionsreals per un import de 22.277,- euros, finançades en la seva totalitat amb recursos propis de l’Entitat.

AYUNTAMIENTO DE XERESA      
        
PRESUPUESTO GENERAL 2023      
        
ANEXO DE INVERSIONES      
        
PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE TRANSFER.RECURSOS 
ECONÓMICAGR.PROGR.DESCRIPCIÓNPROYECTOANUALIDADINSTITUCIONESPROPIOSTOTAL
        
61900165MILLORA DEL CILE INTEGRAL DEL AIGUA – REACCIONA 204.777,004.777,000,004.777,004.777,00
62300133CÀMERES DE VIGILÀNCIA PER AL MUNICIPI7.000,007.000,000,007.000,007.000,00
62500171CARTELERÍA PARC DE LES OLIVERES3.500,003.500,00 3.500,003.500,00
62500422BÚSTIES COMUNITARIES PER AL PASSEIG DELS FURS7.000,007.000,000,007.000,007.000,00
        
  TOTAL22.277,0022.277,000,0022.277,0022.277,00

CAPÍTOL 7. En relació amb les transferènciesde capital no se donen.

CAPÍTOL 8. No se donen actius financers. 

 CAPÍTOL 9 Comprenen els passiusfinancers les depeses per amortització de operacions de crèdit a llarg termini, sent el seu import de 191.081,- euros.

PRESSUPOST DE INGRESSOS

CAPÍTOL 1. Els impostos directes (impostos sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i rústica, sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sobre Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana i sobre Activitats Econòmiques), estimats per a l’exercici pressupostari del 2023, ascendeixen a un total de 939.700,- euros, equivalents al 43,87% del pressupost d’ingressos.

CAPÍTOL 2. Els ingressos dels impostosindirectes provenen de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. La previsió ascendeix a 35.000,- euros.

CAPÍTOL 3. Els ingressos previstos per operacions corrents procedents de taxes, preus públics i altres ingressos, s’han calculat tenint en compte els drets liquidats en l’exercici anterior i la seua projecció per al present. L’import es de 314.700,- euros.

CAPÍTOL 4. Els ingressos previstos en el Capítol IV per transferènciescorrents, es preveuen en 826.335,- euros i constitueixen un 38,60 %  del pressupost municipal.

CAPÍTOL 5. Els ingressospatrimonials provenen de rendes i concessions per 25.000,- euros.

CAPÍTOL 6. No es preveuen alienacionsd’inversions reals.

CAPÍTOL 7. No es realitza previsió d’ingressos en el Capítol VII de Transferències de Capital.

CAPÍTOL 8. No hi ha actiusfinancers.

CAPÍTOL 9. El passiufinancer tampoc té reflex en el pressupost perquè no es preveuen ingressos d’operacions de crèdit concertades en el exercici.

Les característiques fonamentals del projecte de Pressupost General per a l’exercici 2023 són les següents:

1º.- Els conceptes d’ingressos han sigut calculats tenint en compte els drets reconeguts en l’Exercici precedent, i la previsible evolució de la base d’objectes tributaris.

2º.- Les partides de despeses donen cobertura a les necessitats bàsiques de l’Ajuntament i contemplen el desenvolupament dels programes de les diferents Regidories.

A continuación va un resum de l’anexxe de subvencions, que té com a novetat l’inclussió d’una subvenció nominativa a l’Associació ‘Los Gatitos de Xeresa’.

AYUNTAMIENTO DE XERESA   
    
PRESUPUESTO GENERAL 2023   
    
ANEXO DE SUBVENCIONES   
    
DESCRIPCIÓNIMPORTEECONÓMICAPROG
    
Asociación Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de Xeresa1.500,0048000326
    
Subvenciones nominativas actividades educativas1.500,00  
    
Club Corresendes1.500,0048000334
Teatre Xeresa1.000,0048000334
Subvenciones nominativas actividades culturales2.500,00  
    
Atletic Club de Fútbol Xeresa8.000,0048000341
Club patinatge artístic sobre rodes3.500,0048000341
    
Subvenciones nominativas actividades deportivas11.500,00  
    
Asociación los gatitos de Xeresa1.000,0048000311
    
Subvenciones nominativas protecció i defensa dels animals1.000,00  
    
TOTAL16.500,00  

El resum del Pressupost 2023 per capítols és el següent:

ESTAT DE DESPESES
  
A) OPERACIONS NO FINANCERES1.949.654,00 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS1.927.377,00 €
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal962.541,00 €
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis869.650,00 €
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres11.986,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents63.200,00 €
 CAPÍTOL 5: Fondo de Contingències i altres imprevistos 20.000,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL22.277,00 €
CAPÍTOL 6: Inversions Reals22.277,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital0,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES0,00 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers0,00 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers0,00 €
  
TOTAL:2.140.735,00 €
  
  
ESTAT D’INGRESSOS
  
A) OPERACIONS NO FINANCERES2.140.735,00 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS2.140.735,00 €
CAPÍTOL 1: Impostos Directes939.700,00 €
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes35.000,00 €
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos314.700,00 €
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents826.335,00 €
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 25.000,00 €
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL0,00 €
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals0,00 €
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital0,00 €
B) OPERACIONS FINANCERES0,00 €
CAPÍTOL 8: Actius Financers0,00 €
CAPÍTOL 9: Passius Financers0,00 €
  
TOTAL:2.140.735,00 €

RESULTATS DE LA II EDICIÓ DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

L’Ajuntament vol agraïr la participació dels del veïnat a l’enquesta online, en la que varen participar vora 142 veíns, establint quines son les necessitats de la població. Les 3 opcions més votades seran executades preferentment al pressupost.

PROPOSTES INVERSIONS 2023

Tria les teues 3 propostes preferides.

-> OPCIÓ 1: La PRIMERA FAVORITA

-> OPCIÓ 2: La SEGONA FAVORITA

-> OPCIÓ 3: LA TERCERA FAVORITA

Solament es poden votar 3 propostes

Les 3 opcions més votades seran executades preferentment al pressupost

 PROPOSTES D’INVERSIONSVOTS
1CENTRE DE JOVES (promoció d’activitats i aules d’estudi):64
2CARRIL-BICI CONNEXIÓ XERESA AMB LA MARJAL59
3RENOVACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE PARCS INFANTILS51
4ACONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS47
5RENOVACIÓ DE PAVIMENT I ASFALTAT DE CARRERS46
6CANVI DE LES CANONADES DE FIBROCEMENT34
7RENOVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES32
8REFORÇAR ENLLUMENAT AL POLIGON24
9ACONDICIONAMENT DEL CALVARI I LLAVADOR23
10CAFETERIA PER AL CENTRE SOCIAL21

Les 3 opcions més votades són:

1CENTRE DE JOVES (promoció d’activitats i aules d’estudi):64
2CARRIL-BICI CONNEXIÓ XERESA AMB LA MARJAL59
3RENOVACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE PARCS INFANTILS51

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido