Dilluns a divendres de 8h a 14h

BONS DIGITALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES

QUÈ ÉS EL BO DIGITAL?

És tracta d’una ajuda per a la contractació de nous serveis d’internet fixa o d’un augment en la velocitat ja contractada consistent en una bonificació mensual de 20 euros sobre el preu final (IVA inclòs) de la factura emesa, fins a un màxim de 240 € a repartir en dotze mensualitats. 

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Qualsevol persona que complisca els següents condicions: 

a) Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana. 
b) Que l’habitatge en la qual s’instal·larà la connexió seguisca la residència habitual 
c) Que pertanga a un col·lectiu vulnerable. Els qui?

 • Els persones titulars o beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió, en qualsevol dels seues modalitats, en la data de la sol·licitud.
 • Els persones titulars o beneficiàries de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital, en qualsevol dels seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

QUIN TERMINI TINC PER A SOL·LICITAR-HO?

La sol·licitud del Bo Digital és podrà tramitar a partir del dilluns 24 d’octubre de 2022 i fins al 31 de juliol de 2023 tots dos inclusivament.

COM PUC SOL·LICITAR-HO?

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Segons el que s’estableix en l’Ordre 9/2022 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, els persones interessades podran presentar la sol·licitud del bo digital bé de manera presencial o de manera telemàtica.

a) de manera PRESENCIAL: 

 • En el registre de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital – Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital (Av. Jean Claude Combaldieu s/n, 03008, Alacant)
 • En els oficines d’assistència en matèria de registres com els oficines A prop (localització dels oficines A prop)
 • En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat,  Administració dels Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials, Ajuntaments o en els entitats que integren l’Administració Local  o en qualsevol organisme o entitat del sector públic institucional que funcionen com a «finestreta única».
 • En els oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
 • En qualsevol altre que establisquen els disposicions vigents.

b) de manera TELEMÀTICA: és realitzarà a través del prodecimiento https://www.gva.es/proc22532, per al qual serà necessari comptar amb certificat electrònic.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’APORTAR?

 • Formulari de sol·licitud del Bo Digital
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Resolució definitiva del reconeixement com a persona titular o beneficiària de la Renda Valenciana d’Inclusió, en la data de la sol·licitud.
 • O bé, resolució definitiva d’haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital, en la data de la sol·licitud.
 • Certificat o volant d’empadronament.
 • Acreditació de la representació, si escau.

No serà necessari aportar aquella documentació que estiga en poder de l’Administració i és puga consultar telemàticament, sempre que s’autoritze. En cas de no poder acreditar-s’a través de la plataforma autonòmica d’interoperabilitat, s’acreditarà presentant certificat de l’organo competent en la matèria. 

En cas de no poder presentar la documentació o que no és puga comprovar per l’Administració i no obri en el poder de la persona sol·licitant, aquesta podrà realitzar una Declaració Responsable que ho obliga a presentar aqueixa documentació durant la instrucció del procediment.

Per a qualsevol dubte o consulta pot telefonar al telèfon +34 960 99 25 95 (de 9h a 15h) o enviar un email a bono_digital@gva.es .

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido