Dilluns a divendres de 8h a 14h

EAUTOP 2023 – Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat – emprenedoria i microempreses

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA obri termini per a la sol·licitud d’ajudes a les persones desocupades que emprenguen (o hagen emprés aquest 2023) una activitat empresarial en un municipi despoblat de la Comunitat Valenciana, o duga a terme un projecte que fomente la digitalització o la transició ecològica.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, incloent-hi els membres de societats civils i de comunitats de béns.

Import: 5.000 euros

Termini de presentació de sol·licituds: des del 25 de gener fins al 31 de març de 2023

Condicions per a la concessió:

  • Haver iniciat l’activitat autònoma en el període comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 28 de febrer de 2023.
  • Mantindre la inscripció en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a l’inici de l’activitat.
  • Figurar en el Cens d’Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent amb caràcter previ a la sol·licitud.
  • El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l’informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.
  • Complir almenys una de les següents condicions: 1.Desenvolupar l’activitat en algun dels municipis destinataris en 2022 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l’annex; 2. Desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transició digital, la qual cosa requerirà informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d’Entitats de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

(En el cas del municipi de Xeresa, haurà de ser el punt 2: transició ecològica o digital)

  • Garantir el ple compliment del principi de «no causar perjudici significatiu (principi «do no significant harm–DNSH»), d’acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya (Council Implementing Decision–CID) i en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 i la seua normativa de desenvolupament.

Enllaç a la tramitació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23170&version=amp

Es pot trobar més informació i els models de sol·licitut a la página de Labora: https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio-2023/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eautop-nuevos-proyectos-territoriales-para-el-reequilibrio-y-la-equidad-emprendimiento-y-microempres-1?redirect=https%3A%2F%2Flabora.gva.es%2Fca%2Fciutadania%2Fbusque-ajudes-subvencions%2Fajudes-foment-de-l-ocupacio-2023%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9NTS62jpNGf9__column-2%26p_p_col_count%3D1

Aclariments sobre activitats considerades com que contribueixen a la transició ecològica o a la transformació digital.

Normativa:

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido