Dilluns a divendres de 8h a 14h

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LA INTEGRACIÓ PAISAJÍSTICA DE LA INDUSTRIA DE MANIPULACIÓ HORTOFRUTÍCOLA- ORANGEFRES, S.L.

Orangefres S.L. és titular d’una indústria de manipulació hortofructícola emplaçada al carrer L’estació, polígon 2, parcel·la 9005, s/n, del terme municipal de Xeresa, província de València.


Atés que es tracta d’una activitat industrial emplaçada en sòl no urbanitzable, es va sol·licitar amb data 23/03/2021 l a declaració d’interés comunitari (D.I.C.) de regularització per a la qual es va redactar el corresponent Projecte Urbanístic on es du a terme la descripció de l’actuació prevista i es justifica el compliment de la Llei 5/2014 (modificada per la Llei 1/2019) per a aquesta mena d’actuació.
Es va adjuntar com a document complementari estudi d’integració paisatgística de l’activitat conforme al que s’estableix en l’Annex II de la Llei 5/2014.


El procés de participació pública és necessari per a valorar el paisatge d’acord amb el regulat en l’Annex II del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP). Així mateix, en tractar-se de la regularització d’una activitat existent, s’ha de tindre en compte l’objecte de la participació pública en els instruments de paisatge establida en l’article 6.5 de la TRLOTUP i, en concret, en els seus apartats
a) i c), que consisteix a garantir la participació activa dels interessats i l’accés a la informació sobre els efectes paisatgístics associats a l’activitat, de manera que siga possible conéixer la seua opinió i les seues preferències per al plantejament de mesures integradores efectives i adequades.

Després de les conclusions aconseguides gràcies al procés de participació pública, i a partir del document inicial de l’Estudi d’Integració Paisatgística, es redactarà la versió definitiva del document en cas necessari.

Es posa en marxa el pla de participació pública sobre la integració en el paisatge de l’activitat a través dels següents mitjans:
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Xeresa.
Pàgina web de l’Ajuntament de Xeresa.

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en la consulta mitjançant la presentació de l’enquesta que s’adjunta en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Xeresa, o per correu electrònic dirigit al compte: xeresa@ajuntamentxeresa.org

Termini: 20 dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en la web municipal, www.ajuntamentxeresa.org.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido