Els serveis socials generals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, per mitjà de la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït.

PROGRAMES BÀSICS

Servei d’Informació, Orientació i Assessorament Tècnic, dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes per a informar-los, orientar-los i assessorar-los sobre els seus drets, de    l’exercici dels mateixos i dels recursos socials adequats per a resoldre les seues necessitats.

Servei d’Ajuda a Domicili, amb l’objectiu de facilitar la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència.

Programes de Cooperació Social, per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social.

Programes de Convivència i Reinserció Social orientats a promoure la convivència social i familiar, així com possibilitar la integració en la comunitat.

Programes d’Oci i Temps Lliure.

Programes que tindran per objectiu l’atenció de les necessitats més bàsiques, mitjançant la gestió de les prestacions econòmiques.

Programes de Prevenció i Reinserció Social que tindran com a objectiu el desenvolupament de la intervenció social en persones o grups d’alt risc que necessiten ajuda    per a   la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.


PROGRAMES ESPECÍFICS

Programa d’absentisme escolar. Es tracta d’un taller coordinat amb diversos centres educatius de la comarca. Una educadora social dels Serveis Socials de la Mancomunitat de Municipis de la Safor treballa amb els menors absentistes per recomanació dels professors de cada centre educatiu. L’objectiu és evitar l’absentisme escolar entre els alumnes i reforçar els seus coneixements. Ací pots consultar i descarregar-te el programa. (Programa d’absentisme escolar)

Programa de suport a l’estructura i dinàmica familiar. Busca ajudar les famílies a resoldre les seues dificultats, no sols des del punt de vista de la falta de recursos socials, sinó també, i de forma especial, en l’àmbit de les relacions entre tots els membres de la família.  L’objectiu és el de millorar les condicions de la família des del punt de vista psicosocial. Açò, sens dubte, significa, mobilitzar les necessitats i recursos interns del sistema familiar, en relació amb l’entorn social del que forma part i del qual podrà utilitzar recursos en benefici seu. 


TRAMITACIONS

Tercera edat
– Sol.licitud de plaça en centre residencial.- Servei d’ajuda a domicili.
– Servei de tele-assistència domiciliària.
– Programa “Menjar a casa”.
– Pensions no contributives per jubilació.
– Activitats i recursos d’oci per a pensionistes i jubilats: termalisme social, vacances, targetes de transport i targetes culturals.

Dona
– Sol.licitud ingrés en centre per a dones.
– Sol.licitud del Tele-alarma mòbil per a dones víctimes de la violència de gènere.

Discapacitats
– Habitatges tutelats, Residència, CRIS (malalts mentals).
– Sol.licitud de la valoració del grau de la discapacitat.
– Prestacions econòmiques individualitzades per eliminació de barreres arquitectòniques, desenvolupament personal i atenció institucionalitzada.
– Pensions no contributives per Discapacitat.
– Targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
– Targetes per a discapacitats.

Família i menors
– Prestacions econòmiques individuals per acolliment de menors.
– Sol.licituds d’acolliment familiar.
– Ajudes econòmiques del programa d’emergència social.
– Renda Garantida de Ciutadania.
– Títol de família nombrosa.

Altres
– Targeta d’assistència sanitària