Dilluns a divendres de 8h a 14h

OCUPACIÓ PÚBLICA. OBERT TERMINI DELS PROCESSOS EXTRAORDINARIS D’ESTABILITZACIÓ PER A PROVEIR DIVERSES PLACES MITJANÇANT CONCURS.

OCUPACIÓ PÚBLICA

Per Resolució d’Alcaldia de 18 de novembre de 2022 es van aprovar les bases generals, així com les convocatòries i bases específiques dels processos extraordinaris d’estabilització per a proveir diverses places, com a personal laboral fix, mitjançant concurs (conforme amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre), places contingudes en l’oferta pública d’ocupació extraordinària d’estabilització corresponent a l’exercici de l’any 2022, publicada al Butlletí Oficial de la Província, número 105, de data 02 de juny de 2022, i que són les següents:

SUBGRUP DENOMINACIÓ

PLACES

 

SISTEMA D’ACCÉS  NATURALESA PREU DE LA TAXA
  C2   Auxiliar Administratiu biblioteca a temps parcial     1     Concurs   Personal Laboral Fix   60 EUR
  AP   Peó de neteja     2   Concurs Personal Laboral Fix   60 EUR
  A2   Mestre/a d’educació infantil (Director/a escoleta)   1   Concurs Personal Laboral Fix   100 EUR
  AP   Peó de manteniment   2   Concurs Personal Laboral Fix   60 EUR
  C1   Tècnic superior d’educació infantil   2   Concurs Personal Laboral Fix   80 EUR

En el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV), número 230, de data 30 de novembre de 2022, s’han publicat íntegrament les bases generals per les quals es regiran els processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Xeresa, i que estan a la disposició dels interessats en el tauler d’anuncis electrònic i al Portal de Transparència d’aquest Ajuntament [http://xeresa.sedelectronica.es/transparency]:

-> 1. Informació de RH i Ocupació Pública

-> 2. Ocupació Pública: OPE i Processos Selectius

-> 3. Selecció de Personal: Processos Selectius i Borses de Treball

-> 4. Any 2022

-> 5. Processos d’Estabilització

DESCARREGA LES BASES GENERALS

S’han publicat íntegrament les bases específiques i convocatòries en el BOPV amb número 235, de 09 de desembre de 2022, i en el BOPV amb número 236, de 12 de desembre de 2022, i extracte al DOGV Núm. 9495 de 22.12.2022 i que estan a la disposició dels interessats en el tauler d’anuncis electrònic i al Portal de Transparència d’aquest Ajuntament [http://xeresa.sedelectronica.es/transparency]

-> 1. Informació de RH i Ocupació Pública

-> 2. Ocupació Pública: OPE i Processos Selectius

-> 3. Selecció de Personal: Processos Selectius i Borses de Treball

-> 4. Any 2022

-> 5. Processos d’Estabilització

DESCARREGA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 1 PLAÇA DE MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL

DESCARREGA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 2 PLACES DE TÈCNIC SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL

DESCARREGA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 2 PLACES DE PEÓ DE NETEJA

DESCARREGA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 2 PLACES DE PEÓ DE MANTENIMENT

DESCARREGA LES BASES ESPECÍFIQUES PER A 1 PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA A TEMPS PARCIAL

IMPORTANT: PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

La presentació de sol·licituds es dirigirà a l’alcaldessa-presidenta de l’ajuntament, en el termini de vint (20) dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de les presents bases al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), Disposició 21933 del BOE núm. 307 de 2022, és a dir del 26 de desembre al 23 de gener, tots dos inclusivament.

A la instància s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

– DNI, passaport o document d’identificació equivalent

– Titulació d’accés, si és el cas

– Declaració responsable prevista a l’Annex I (adjunt a les bases generals)

DESCARREGA LA INSTÀNCIA GENERAL – DECLARACIÓ RESPONSABLE

– Model específic de sol·licitud d’admissió al procés de selecció previst en l’Annex II (adjunt a les bases específiques com Annex I)

– Model d’autobaremació previst a l’Annex III (adjunt a les bases específiques)

DESCARREGA EL MODEL DE INSTÀNCIA I L’AUTOBAREMACIÓ PER A PEÓ DE NETEJA

DESCARREGA EL MODEL DE INSTÀNCIA I L’AUTOBAREMACIÓ PER A PEÓ DE MANTENIMENT

DESCARREGA EL MODEL DE INSTÀNCIA I L’AUTOBAREMACIÓ PER A TÈCNIC SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL

DESCARREGA EL MODEL DE INSTÀNCIA I L’AUTOBAREMACIÓ PER A MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL

DESCARREGA EL MODEL DE INSTÀNCIA I L’AUTOBAREMACIÓ PER A AUXILIAR ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA A TEMPS PARCIAL

– Documents que acrediten els mèrits al·legats

– Resguard acreditatiu del pagament de la taxa (Caixabank BIC CAIXESBBXXX.- IBAN ES55 2100 7827 4613 0007 9357), especificant el nom i cognoms, DNI i plaça a la que es presenta.

Les sol·licituds es presentaran preferentment per via electrònica. La presentació de la sol·licitud per via electrònica es realitzarà en el Registre electrònic General de l’Ajuntament de Xeresa, així com en els restants registres electrònics de qualsevol administració pública.

Les sol·licituds en suport paper s’efectuaran mitjançant compliment de la instància en el model oficial abans assenyalada i la seua posterior presentació en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma establerta en l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La manca de justificació de l’abonament dels drets d’examen o de la presentació de la sol·licitud dins el termini i en la forma escaient determinarà l’exclusió de la persona aspirant.

Una vegada acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el BOPV, tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en la seua pàgina web, amb indicació de les causes d’exclusió, així com el termini d’esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que serà de deu (10) dies hàbils. Si es formularen reclamacions, seran resoltes en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva, que es farà pública, així mateix, en la forma indicada per a la llista provisional.

En la mateixa resolució s’indicarà data, lloc i hora de començament de l’exercici, si escau. En cas de no presentar-se reclamacions, la llista provisional s’entendrà elevada automàticament a definitiva, fent-se constar tal circumstància en l’anunci indicat en el paràgraf anterior, havent de constar a més la composició del Tribunal i l’anunci de la data de començament de l’exercici. Els aspirants que, dins del termini assenyalat, no esmenen l’exclusió o al·leguen l’omissió, justificant el seu dret a ser inclosos en la relació d’admesos, seran definitivament exclosos del procés.

INFORMACIÓ DELS ANUNCIS DELS PROCESSOS

Els successius anuncis referents a aquests processos, quan pertoquen de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les bases.

www.ajuntamentxeresa.org

www.xeresa.sedeelectronica.es/transparency

www.bop.dival.es

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

CONTACTE:

xeresa@ajuntamentxeresa.org

Telèfon: 962895378

Ajuntament de Xeresa: 8 h -14 h
C/ Alcodar, 16, 46790. Xeresa.

Comparteix

Notícies recents

Segueix-nos

Ir al contenido